Pogrzeb katolicki - formalności


DO KANCELARII PRZYNOSIMY ZE SOBĄ:

- akt zgonu z USC.
- Karta zgonu od lekarza i z USC
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Forma pogrzebu ustalana jest zgodnie z prawem kościelnym.
- Jeśli grób dla zmarłego bądź zmarłej będzie znajdował się na terenie parafialnego cmentarza p.w. Świętego Bartłomieja w Lutomiersku wówczas rodzina okazuje zaświadczenie o prawie do posiadania kwatery
- Jeśli rodzina nie posiada miejsca na cmentarzu, wówczas zostanie ono wyznaczone przez rodzinę i administratora parafii

Cmentarz parafialny


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W LUTOMIERSKU

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych - za miejsca święte.

Prawo kanoniczne określa:

„miejscami świętymi są te, które poprzez poświęcenie i błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień Zmartwychwstania.

&1

Cmentarz p. w. Św. Bartłomieja w Lutomiersku jest własnością Parafii rzymsko katolickiej p.w. MB Szkaplerznej 95 - 083 Lutomiersk ul. T. Kościuszki 5      tel. 43 677 50 34.

&2

Administratorem cmentarza jest ks. Proboszcz.

&3

Cmentarz parafialny jest ogólnodostępny. Pan Kościelny otwiera bramę wejściową za wiedzą i zgodą ks. Proboszcza na wykonanie prac remontowo - budowlanych na cmentarzu.

&4

Każdy ma prawo wyboru miejsca pochówku, przy czym na cmentarzu parafialnym powinni być grzebani przede wszystkim mieszkańcy parafii bądź pochodzący z niej.

&5.

Na terenie cmentarza zabrania się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca

- jeżdżenia pojazdami jednośladowymi

- przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu

- niszczenia zieleni

- zaśmiecania cmentarza, wysypywania odpadów poza pojemnikiem (kontenerem) do tego przeznaczonym

- zabierania z cudzych grobów zniczy, kwiatów oraz niszczenia istniejących krzewów

- ustawiania ławek i ogrodzeń oraz sadzenia drzew i krzewów bez uzgodnienia z Administratorem

 

&7

Wszelkie odpady z porządkowania grobu, pomnika - należy składać do pojemnika (kontenera) znajdującego się na cmentarzu.

&8

Dysponent grobu - opiekujący się grobem, zobowiązany jest do stałej troski o stan i wygląd grobu lub nagrobka oraz jego bezpośredniego obejścia.

&9

Parafianie i rodziny wywodzące się z parafii a także dysponenci grobu zarówno z parafii jak i z poza parafii, zobowiązani są do stałej troski o cmentarz parafialny poprzez:

- dostosowanie się do warunków i zwyczajów panujących na cmentarzu parafialnym

- stałą troskę o powierzony opiece grób

- opłatę cmentarną wpłacaną każdego roku na wy wóz śmieci oraz na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu

Po upływie 20 lat należy przedłużyć w kancelarii parafialnej ważność grobu swoich bliskich na kolejne 20 lat. W przeciwnym razie grób zostanie zlikwidowany.

&10

Wysokość tzw. opłaty placowej oraz opłaty cmentarnej ustala Administrator w porozumieniu z Radą Parafialną.

&11

Dysponent grobu, poprzez tzw. opłatę placową jak i wpłaty na utrzymanie porządku na cmentarzu, nie nabywa prawa własności do opłaconego miejsca, jak na cmentarzach komunalnych, lecz jedynie staje się opiekunem i użytkownikiem grobu.

& 12

Administrator nie ma obowiązku powiadamiania o w/w opłatach. Obowiązek ten spoczywa na dysponentach grobu.

Na cmentarzy nie wolno wykonywać żadnych prac:

- budowę nowego grobu

- budowę nowego pomnika nagrobnego lub jego zmianę

- naprawę zniszczonego pomnika

- likwidację grobu

- wykonywanie betonowych podestów

- stawianie ławek przy grobie

- sadzenie drzew i krzewów i. t . d .

Bez wcześniejszej zgody Administratora cmentarza!

Od wszelkich wykonywanych prac na cmentarzu uiszcza się w kancelarii parafialnej 10 % wydatków dysponenta.

Zakład kamieniarski wykonujący prace na cmentarzu musi:

- posiadać pisemną zgodę od ks. Proboszcza na jej wykonanie,którą otrzymuje od dysponenta grobu

- zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

- wszelkie nieczystości wywozi do własnego śmietnika!

Za wszelkie wynikłe szkody z niesolidnego wykonania robótremontowo - budowlanych na cmentarzu, czy niezapobieżenia szkodzie powstałej na wskutek złego stanu technicznego pomnika nagrobnego, odpowiedzialny jest dysponent grobu.

Administrator - Proboszcz

MB Szkaplerzna w Lutomiersku  ul. T. Kościuszki 5

tel. 43 677 50 34